IRCVM

 Ircvm » PUBLICACIONS » IRCVM Medieval Cultures

IRCVM-Medieval Cultures

La col·lecció de l'IRCVM que porta per títol, en anglès, IRCVM-Medieval Cultures i es publica amb la prestigiosa editorial Viella de Roma, vol donar a conèixer la recerca puntera d'autors individuals i grups de recerca amb projecció internacional. Prioritzant el respecte a la riquesa lingüística europea, cada obra apareixerà primer en la seva llengua original i després en la seva traducció anglesa. A més, es publicaran en format e-book i en paper.


   

Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400. Circulació de mestres, obres i models artístics

 M. Rosa Terés (ed.)

La publicació que ara presentem parteix d’una intenció molt clara: poder demostrar que la Corona d’Aragó, i de manera molt especial l’àmbit català, visqué cap a 1400 un període de gran plenitud creativa durant el qual predominaren les relacions de la Corona amb els territoris de l’Europa septentrional, tot mantenint els contactes amb Itàlia i altres indrets de la Mediterrània. Les causes d’aquest canvi foren diverses però varen tenir molt de pes els interessos polítics, econòmics i també culturals, tots ells afavorits per avantatjoses aliances matrimonials. Alguns dels estudis posen l’èmfasi en la descoberta de noms d’artistes que evoquen un origen septentrional, bé sigui francès, flamenc, alemany o anglès, tot i que sovint no n’hàgim conservat les obres. D’altres deixen constància dels viatges, documentats o suposats, que pogueren fer alguns artistes autòctons cap als territoris del nord. En alguns casos, el desconeixement de les autories no ha estat impediment per a poder valorar la novetat i el caràcter internacional de les obres que sortosament sí ens han arribat. De vegades, els artistes forans s’estigueren només de pas a la Corona d’Aragó i la seva petjada degué ser fugaç, però també es té constància dels que s’hi establiren durant molt de temps, fet que va propiciar tota mena de profunds intercanvis. Totes aquestes circumstàncies van contribuir a bastir un dels períodes més fructífers i internacionals de l’art gòtic català.

Entre la solitud i la llibertat

Entre la solitud i la llibertat. Vídues barcelonines a finals de l’Edat Mitjana.

Mireia Comas-Via

La viduïtat representava per a moltes dones un canvi important en les seves vides. L’objectiu d’aquest llibre és analitzar quines conseqüències comportava, en l’àmbit econòmic, social i personal, el fet de perdre la condició de dona casada. La documentació permet constatar que, més enllà del marc legislatiu referent a les vídues barcelonines de la Baixa Edat Mitjana, la seva realitat quotidiana estava plena de dificultats, principalment econòmiques, a les quals havien de fer front. L’ombra de la pobresa amenaçava sovint el seu dia a dia, que en alguns casos, fins i tot, podia desembocar en l’exclusió social. Tanmateix, les possibilitats d’actuació de les vídues medievals dins del seu àmbit social eren diverses, així com també les estratègies que podien desenvolupar per tal d’adaptar-se a les noves circumstàncies, fet que ens permet afirmar que moltes d’elles no acceptaren de braços creuats els infortunis inherents a la viduïtat.

Els catalans a la Mediterrània medieval

Els catalans a la Mediterrània medieval. Noves fonts, recerques i perspectives.

Edició de Lluís Cifuentes i Comamala, Roser Salicrú i Lluch i M. Mercè Viladrich i Grau

Aquesta obra col·lectiva té com a objectiu fer aflorar recerques en curs i noves perspectives d’anàlisi de les circumstàncies i dels efectes de la presència catalana a la Mediterrània medieval.

Amb la decidida voluntat de fer convergir els esforços renovadors que s’estan duent a terme des de diverses disciplines, agrupa vint-i-cinc contribucions d’autors i autores europeus i americans, de prestigi internacional, escollides tant pel caràcter innovador com per l’esperit integrador, que poden contribuir a recontextualitzar, sota nous paràmetres, la presència dels catalans a l’espai inter i multicultural que va ser la Mediterrània medieval.

Tot plegat, amb la intenció d’avançar cap a una nova comprensió conjunta i cap a una nova aproximació global, més orientada cap a termes d’interacció cultural, social i econòmica, que superi l’enfocament més compartimentat que, tradicionalment, havia guiat l’estudi de l’expansió política, militar o mercantil de la Corona d’Aragó.

Women’s Networks of Spiritual Promotion in the Peninsular Kingdoms (13th-16th Centuries)

Women’s Networks of Spiritual Promotion in the Peninsular Kingdoms (13th-16th Centuries)

Ed . Blanca Garí

The starting point for this research is the ascertainment of a major change in the spirituality paradigm of the last centuries of the European Middle Ages, which, since the 13th century, results in a new and final interpretation, focused on pauperistic, evangelical and apostolic ideals, of the religious phenomenon. This symbolic revolution, which completely changed parameters and involved both men and women, entailed an intense urbanisation and feminisation of spirituality. Within that general framework, the pages of this book attempt at investigating the penetration, evolution and changes of the new forms of female monastic and religious life in a delimited space and time: the kingdoms of the Iberian Peninsula during the period from the 13th to the 16th century, trying to establish the connection between those new spaces of female spirituality and the strategies, wishes and potentialities of the women who promoted their creation, strengthening or reform.

Redes femeninas de promoción espiritual en los Reinos Peninsulares (s. XIII-XVI)

Redes femeninas de promoción espiritual en los Reinos Peninsulares (s. XIII-XVI)

Ed . Blanca Garí

El punto de partida de esta investigación es la constatación de un gran cambio de paradigma en la espiritualidad de los últimos siglos de la Edad Media europea que desde el siglo XIII se traduce en una nueva definitiva comprensión del fenómeno religioso centrada en los ideales pauperísticos, evangélicos y apostólicos. Esta revolución simbólica, que cambió por completo los parámetros y que afectó a hombres y mujeres, supuso una intensa urbanización y feminización de la espiritualidad. Desde este marco general, las páginas de este libro tratan de indagar acerca de la penetración, evolución y cambios de las nuevas formas de vida monástica y religiosa femenina en un espacio y tiempo concretos: los Reinos de la Península Ibérica de los siglos XIII al XVI, intentando establecer la conexión de esos nuevos espacios de espiritualidad femenina con las estrategias, deseos, y potencialidades de las mujeres que promovieron su creación, fortalecimiento o reforma.

 

 Normes d'estil de la col·lecció IRCVM-Medieval Cultures


© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons