IRCVM

 Ircvm » L'INSTITUT » Eixos de recerca

Eixos de recerca

La recerca de l'IRCVM s'articula en els següents àmbits de recerca

Anàlisi de les fonts arqueòlogiques, cultura material, espais i territori

Aquest eix de recerca reuneix a aquells investigadors que treballen en temes relacionats amb aspectes diversos sobre la cultura material, des del més petit dels objectes fins a l’espai on els homes i dones de l’Edat Mitjana van desenvolupar la seva activitat i la seva vida. La recerca sobre l’Edat Mitjana ens ofereix la possibilitat de contrastar fonts molt diverses i és per això que, tot i que la recerca arqueològica és la vertebradora de l’eix, també hi tenen cabuda les investigacions realitzades a partir de textos i altres fonts, com per exemple les iconogràfiques. Aspectes com ara els llocs d’hàbitat, les fortificacions, els llocs de culte i els llocs de treball conformen les principals línies de recerca conjuntament amb els estudis sobre l’organització del territori, l’evolució del paisatge i l’explotació dels recursos naturals. En bona part el resultat dels estudis realitzats dins d’aquest eix poden ser considerats dins de tendències com ara la ecohistòria, la etnohistòria, la geohistòria, la història de la quotidianitat o la història de la tècnica.

Estudi, preservació i difusió del patrimoni

Patrimoni es la catedral, però també el llibre, el document o la resta arqueològica. El patrimoni medieval, després d'haver estat ignorat durant molts segles, va ser redescobert al llarg del segle XIX. Així doncs, coneixem el patrimoni medieval que aquest segle ens va llegar. La redescoberta, però, va anar lligada amb la voluntat de conservació i de restauració, això ha comportat sovint una alteració d'aquest patrimoni. El que ha arribat fins els nostres dies, doncs, està condicionat i fins transformat pel pas del temps però també pel pas dels homes i les dones que n'han tingut cura des de la descoberta. Això en fa una base d'estudi delicada. Mai no tenim davant dels ulls l'objecte, l'edifici tal i com va ser concebut. Però aquest és l'únic material d'estudi. Per les seves característiques, doncs, aquest eix és possiblement el més transversal dels que estructuren la recerca de l'IRCVM.

Llenguatges, anàlisi de les fonts textuals i formals

Aquest eix de recerca reuneix els investigadors que treballen en temes relacionats amb l’edició i la interpretació dels textos medievals i en l'estudi d'altres llenguatges de natura no necessàriament textual. La recerca en aquest àmbit contempla tant l’establiment i la reconstrucció del text a través de la critica interna i externa, com l’anàlisi de les relacions que manté amb el món cultural que l’ha produït, atenent a les condicions culturals, literàries, artístiques, religioses, polítiques, jurídiques, econòmiques, socials, etc. en què el text s’ha format. A més a més de la recerca filològica pròpiament dita, l’estreta relació entre llenguatge i imatge a l’Edat Mitjana o la natura musical de bona part de la literatura d’aquest període, per posar només dos exemples, fan necessària la integració dins d’aquest eix de recerca de l’estudi d’altres llenguatges que complementen o conviuen amb la lletra escrita.

Pensament, mentalitat i transmissió de coneixements

Aquest eix de recerca aglutina els investigadors la recerca dels quals s’orienta a la reconstrucció de les creences, i els hàbits intel·lectuals de l’home i la societat medievals així com a la reflexió sobre les modalitats i característiques de la transmissió de coneixements pràctics i teòrics als temps mitjos. La diversitat de matisos i d’interpretacions de què es susceptible aquest àmbit d’estudis el configura com un eix particularment obert a la recerca interdisciplinar. L’estudi de les mentalitats no només s’edifica sobre la revolució epistemològica dels anys setanta, que canvià radicalment els fonaments teòrics de la disciplina, sinó que fa de la discussió metodològica i de la reflexió sobre la manera d’abordar l’estudi de la història i de les ciències socials un dels objectius de la seva recerca.

Poder i institucions

Els grups de poder i les institucions que disposen de mecanismes de control i domini sobre la societat medieval constitueixen l’objectiu principal d’aquest eix de recerca. Els 1000 anys d’Història que configuren el període medieval van comportar canvis importants en aquestes institucions de poder i en les elits que les controlaven. Els temes propis d’aquest eix van des de l’ensorrament de les bases del món antic, passant per l’hegemonia feudal i fins al sorgiment de noves classes dominants en els entorns urbans, sense oblidar la institució que marcarà de forma clara tot el període, l’Església. L’estudi d’aquests temes comporta l’anàlisi de les bases del seu poder, la seva riquesa i les seves formes de vida, les bases legals i jurídiques, així com les relacions i els vincles que s’establiren entre els diferents grups de poder i amb la resta de la societat medieval.

Representacions, iconografia i simbolisme

La societat medieval va estar caracteritzada per una particular relació amb les imatges, i el seu sentit. La representació, artística o literària, pertanyia a un àmbit més selecte que el de l'escriptura mateix doncs permetia l'expressió monumental del Poder. Això fa que el fet representacional en totes les seves vessants sigui extraordinàriament complex. D'una banda depèn de les relaciones possibles entre emissors i receptors; de l'altra reflecteix el nivell de sofisticació de la societat en què es genera i particular de l'ideador que concep les obres; finalment, el seu desxifrat depèn de les capacitats intel·lectuals dels destinataris. Allò que sovint ha estat analitzat des d'un punt de vista exclusivament artístic esdevé, doncs un magnífic observatori epistemològic de la societat i la cultura medievals. Els projectes lligats a aquest eix reflecteixen aquesta pluralitat d'aproximacions.

Societat, relacions i formes de vida

És tracta d’un eix molt ampli on hi tenen cabuda múltiples recerques, sempre i quan estiguin centrades en l’anàlisi dels diferents grups que formen part de la societat medieval i en les relacions que s’estableixen entre ells. La societat rural, la societat urbana, les seves característiques i les seves bases econòmiques així com la formes com s’estructuren, la família i els lligams que s’estableixen entre els diferents grups, són alguns dels temes que vertebren la recerca en aquest eix de recerca. La Història Social ens apropa a una visió global de la història en la que els protagonistes són el conjunt d’homes i dones que configuren la societat, independentment del seu grau de poder o la seva posició jeràrquica. D’aquesta manera, prenen relleu aspectes com ara les formes de treball, les condicions de vida, els grups de marginats, la història de les dones i de la infantesa..., la qual cosa ens permet disposar d’una visió de conjunt difícilment assolible des d’altres línies d’investigació.

 
© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons