IRCVM

 Ircvm » FORMACIÓ » Màster

(cat) | (en)

Màster Cultures Medievals

PRESENTACIÓ

Des de l’any 2007 la Universitat de Barcelona compta entre els seus estudis amb el Màster oficial de Cultures Medievals (MCM). És, sens dubte, el màster més antic dedicat exclusivament al món medieval que s’imparteix a tot l’Estat espanyol. Actualment coordinat des de la Facultat de Filologia, és interfacultatiu: hi participen les facultats de Filologia, Filosofia i Geografia i Història. L'impar teixen medievalistes procedents de diferents disciplines, com ara l’arqueologia, la filologia llatina, la filologia romànica, la filologia semítica, la filosofia, la història, la història de l'art i la paleografia.

L'objectiu del màster és formar investigadors especialitzats en l'edat mitjana. L'interès i la rellevància científica de la proposta rauen en la transversalitat, ja que el MCM pretén abastar la complexitat d'aquesta època des de les disciplines tradicionals, per aconseguir-ne una visió més completa i integrada.

Així, els objectius generals d'aprenentatge són:

 • l’adquisició transversalment dels coneixements sobre els diversos àmbits: històric, geogràfic, lingüístic, literari, artístic i cultural que configuren l'època medieval.
 • l’assolimient de les competències necessàries per moure's amb solvència en el marc dels arxius, els museus i les biblioteques especialitzades en l'època medieval.
 • la capacita d'escriure textos científics.
 • la introducció en els mètodes de recerca científica.

PERIODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Febrer - setembre.

PERIODE DE MATRICULACIÓ

Setembre i octubre.

REQUISITS

Generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent a la reconeguda pels títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas 'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Específics

 • Ser graduat o llicenciat en Història, Història de l'Art, Filosofia, Filologia Romànica, Filologia Clàssica, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Estudis Literaris, Lingüística o Humanitats.
 • Ser llicenciat en Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Gallega, Filologia Portuguesa, Filologia Hebrea, Filologia Semítica o Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
 • Ser graduat en Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes o Estudis Àrabs i Hebreus.
 • Tenir un títol diferent als que s'han esmentat però que comparteixi els objectius i les competències d'aquest màster

CONTACTE

Dra. Merce Puig Rodriguez-Escalona
+34 934 039 066+34 934 039 066
mercepuig@ub.edu
Pàgina oficial MCM a la UB: http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/culturesmedievals/presentacio
El MCM a facebook: http://www.facebook.com/MasterCulturesMedievals
L’IRCVM a Twitter: @IRCVM

FORMULARI D’ADMISSIÓ/FORMULARI D’ADMISSION

http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/culturesmedievals/preinscripcio

PROGRAMACIÓ 2015-2016 I HORARIS / 2015-2016 PROGRAMMING AND TIMETABLE

http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/culturesmedievals/horaris-de-classe

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERES/D’AUTI LIGAMS D’INTERES

LLENGÜES D'IMPARTICIÓ

 • Català: 80%
 • Castellà: 20%

CLAUSTRE DE PROFESSORS

 
Filologia Llatina

Dra. Mercè Puig

Filologia Romànica

Dra. Alejandra de Riquer

Dra. Glòria Torres

Dra. Gemma Avenoza

Dra. Meritxell Simó

Dra. Anna M. Mussons

Dra. Isabel de Riquer

Filologia Semítica

Dra. Meritxell Blasco

Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la cultura

Dr. Miquel Candel

Dr. Andreu Grau

Història de l'Art

Dr. Antoni Conejo

Dr. Joan Domenge

Dra. Milagros Guardia

Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Dr. Ignasi J. Baiges

Dr. Xavier Ballestín

Dra. Blanca Garí

Dr.Antoni Riera

Dra. Marta Sancho

Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Dr. Carles Buenacasa Pérez

© 2010-2014 - IRCVM   |  Condicions d'ús   |  Política de Cookies  |  Disseny i Programació : Tupsar 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons   Llic�ncia de Creative Commons